วิสัยทัศน์ พันธกิจ            วิสัยทัศน์ (VISION)

               โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

             พันธกิจ (MISSION

               จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีสติปัญญา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

Comments