กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ส.ค. 2562 21:24 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
27 ส.ค. 2562 11:49 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
27 ส.ค. 2562 11:48 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
27 ส.ค. 2562 11:46 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27 ส.ค. 2562 11:31 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม ย้ายหน้า หลักสูตรสถานศึกษา
27 ส.ค. 2562 11:26 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
27 ส.ค. 2562 11:25 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
21 ส.ค. 2562 23:44 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
21 ส.ค. 2562 23:39 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข ประวัติโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 01:55 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
14 ส.ค. 2562 23:29 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 23:27 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
14 ส.ค. 2562 23:27 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565847817-IMG_20190814_115954228 copy.jpg กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
14 ส.ค. 2562 22:55 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:48 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 22:48 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 22:47 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 22:46 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
14 ส.ค. 2562 22:44 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:39 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565772932-10973.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:39 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565772932-10971.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:38 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565772901-9038.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:38 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565772822-9037.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:38 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565772723-18963.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 22:38 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 1565772630-S__18825240.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต

เก่ากว่า | ใหม่กว่า