ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
     โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2501 ตั้งขึ้นโดยราษฎรบ้านเชียงกลม บ้านกลาง รวม 2 หมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงกระเบื้องไม้ กั้นฝาด้วยไม้ไผ่สับ(ฟาก) โต๊ะเรียนฝังติดกับพื้น ม้านั่งทำจากไม้ปีกฝังดิน พื้นที่ของอาคารเรียน ขนาด 90 ตรม. เปิดเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2501 จัดการเรียนเริ่มแต่ชั้นประถมปีที่ 1 – 4 โดยมี นายคำคิด แสนใจวุฒิ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนทั้งหมด 83 คน ทำการสอนเพียงคนเดียว มีนายสาลี สุนทราวิรัตน์ เป็นศึกษาธิการอำเภอเชียงคาน และนายอรุณ ปุสเทพ เป็นนายอำเภอเชียงคาน

    วันที่ 26 มิถุนายน 2502 ทางราชการได้ย้ายนายคำคิด แสนใจวุฒิ แล้วย้ายนายอินตา ผิวสวัสดิ์ มาเป็นครูใหญ่แทน
    วันที่ 5 กรกฎาคม 2504 ได้แต่งตั้งนายบัวริน จันทร์พาณิช ครูน้อยโรงเรียนบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเชียงกลม
    วันที่ 28 มิถุนายน 2506 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตามแบบ ป.1 พิเศษ เป็นอาคารกึ่งถาวร พื้นที่ขนาด 90 ตรม. (คัดลอกข้อมูลจากสมุดหมายเหตุเล่มที่เริ่มใช้ 18 กรกฎาคม 2537 – 19 มีนาคม 2539)
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 นายสมพร นุทธบัตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยขอบ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นายประจักษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
    วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางสาวพิมพ์ลภ้ส ปานแปง มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางรัชดา สืบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

รายนามผู้ดำรงผู้บริหารโรงเรียน

    1. นายคำคิด แสนใจวุฒิ ครูใหญ่ เมื่อ พ.ศ.2501 – 2502
    2. นายอินตา ผิวสวัสดิ์ ครูใหญ่ เมื่อ 2502 – 2504
    3. นายบัวริน จันทรพาณิช อาจารย์ใหญ่ เมื่อ 15 ส.ค. 2504 – 30 ก.ย. 2538
    4. นายสมพร นุทธบัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ 13 พ.ย. 2538 – 30 ก.ย. 2554
    5. นายประจักษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ 11 พ.ย. 2554 – 30 ก.ย. 2560
    6. นางรัชดา สืบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ 30 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
Comments