นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน "

Comments