ข้อมูลผู้บริหารชื่อ-สกุล : นางรัชดา สืบผาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เกิดวันที่ : 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2514
วุฒิการศึกษาสูงสุด : คุรุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
E-mail :  ratchadar730@gmail.com
Telephone : 081-873-5369
Comments