การประเมินเพื่อป้องกันการทุจริต


หน้าเว็บย่อย (14): การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Comments